Zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť spoločnosti Elevate s.r.o.

1.       Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

 

Prevádzkovateľom je Elevate s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, IČO: 51 137 691 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj v súlade s ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje získavame v drvivej väčšine prípadov priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) a vo výnimočných prípadoch aj od  inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument, ktorý označujeme ako Zásady ochrany osobných údajov, prostredníctvom ktorých plníme svoju informačnú povinnosť, poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia/§ 19 a § 20 Zákona.

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás ako o dotknutej osobe spracovávame, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu sme prijali Internú smernicu o ochrane osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení na technickej, organizačnej a personálnej úrovni, ktoré sú opísané v smernici.

 

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich zásadných priorít, a preto Vás transparentne prostredníctvom tohto dokumentu informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré si môžete ako Dotknutá osoba voči nám uplatniť.  Vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý je prílohou tohto dokumentu, zároveň  nájdete informácie o tom, aké osobné údaje alebo kategórie osobných údajov o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a pod.

 

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

 

Vo veciach ochrany a spracúvania osobných údajov nás ako Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, e-mailom na e-mailovú adresu bratko@elevate.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 0907 354 862.

 

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v súlade so zásadami Nariadenia, predovšetkým v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

 

Záznam o spracovateľských činnostiach nájdete tu.

 

Kedy sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje ?

 

Plnenie zmluvných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak s nami v postavení Dotknutej osoby uzatvoríte zmluvy, a to v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností.

 

Plnenie zákonných povinností – Vaše osobné údaje spracúvame v niektorých prípadoch aj pri plnení našich zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú predovšetkým povinnosti vyplývajúce z  predpisov o účtovníctve alebo napr. z daňových predpisov a pod.

 

Oprávnený záujem – Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie našich oprávnených záujmov alebo zaújmov tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako Dotknutej osoby. Oprávnený záujem aplikujeme napr. zabezpečení určitých činností spojených s poskytovaním služieb (cookies na webovej stránke, odpovedanie na správy).

 

Súhlas – V ojedinelých situáciách môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak nám na ich spracúvanie udelíte súhlas, a to na jeden alebo viaceré konkrétne účely udelíte . K spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu môže prísť napr. pri organizovaní súťaže Prevádzkovateľom.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, teda spracovávanie je vždy vykonávané v súlade so zásadou zákonnosti.

Všetky účely a právne základy spracúvania osobných údajov nájdete vyššie v  Záznam o spracovateľských činnostiach.

 

 1. Kategórie osobných údajov

 

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby bol splnený účel spracovávania. To znamená, že nevyžadujeme od Vás osobné údaje, ktoré nie sú pre konkrétny účel spracovávania potrebné.

Osobné údaje alebo kategórie spracovávaných osobných údajov sú špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach, ktorý nájdete vyššie.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovujeme kategórie spracovávaných osobných údajov osobitne pre každý účel spracovávania.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje vymaže.

Prevádzkovateľ teda uchováva osobné údaje počas doby, ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov.

V prípade vašej požiadavky Vám kedykoľvek poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov.

 

 1. Práva Dotknutých osôb

 

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom prostredníctvom žiadosti môžete u Prevádzkovateľa realizovať vaše práva, ktorými sú:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, , ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú tieto informácie poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, na základe vášho podnetu tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo na výmaz (zabudnutie) je však potrebné posúdiť na základe individuálnych okolností.  Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti alebo prípady, vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich vy ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo odvolať súhlas

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste nám, ho udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 7. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Elevate s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy office@elevate.sk,
 • telefonicky, na telefónnom čísle 0907 354 862,
 • ústne, na adrese sídla Prevádzkovateľa: Elevate s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

 

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

 1. Profilovanie

 

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

V niektorých prípadoch môže prísť k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Dropbox International Unlimited Company, ktorá je spoločnosťou poskytujúcou služby cloudých úložísk, ktoré využíva Prevádzkovateľ.  Táto spoločnosť je certifikovanou spoločnosťou v programe EU – U.S. Privacy Shield Programme, a poskytuje vysoké záruky bezpečnosti osobných údajov. Okrem opísaného prenosu už  Prevádzkovateľ neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť  prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

 

 1. Príjemcovia

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. Úradu na ochranu osobných údajov, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod., ktoré sú v určitých prípadoch oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

 

Prevádzkovateľ poskytuje v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, medzi ktorých patria napr. dodávatelia odborných prekladateľských a tlmočníckych služieb, spoločnosť zabezpečujúca služby webhostingu webovej stránky Prevádzkovateľa, spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva alebo spoločnosti, ktoré poskytujú služby online formulárov a online cloudových úložísk.   Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov so sprostredkovateľmi a vedie transparentný zoznam všetkých svojich sprostredkovateľov, pričom využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Sprostredkovatelia sú zároveň zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, tak aby Vaše osobné údaje boli chránené na najvyššej možnej úrovni.

 

 1. Platnosť

 

Tieto Všeobecné zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.05.2018. V prípade zmeny týchto zásad vás o zmenách vopred oboznámime, a to minimálne 14 dní pred účinnosťou nových zásad ochrany osobných údajov.